Menu Zamknij

STATUT

LUBUSKIEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO

im. Mariusza Zaruskiego

w Sławie

Tekst ujednolicony z dnia 2018-05-01

1. 1    Przepisy ogólne

§ 1

Lubuski Klub Żeglarski imieniem Mariusza Zaruskiego w Sławie, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Sława.
 2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Sława.

§ 3

Klub może być członkiem Okręgowego Związku Żeglarskiego w Zielonej Górze.

§ 4

Klub używa pieczęci i odznaki Klubowej wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.

1.2.      Cel i środki działania

§ 5

Celem działania Klubu jest:

–         stowarzyszenie ludzi miłujących i uprawiających żeglarstwo,

–         propagowanie zamiłowania do uprawiania żeglarstwa turystycznego i wypoczynkowego.

§ 6

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

–         organizowanie i uczestniczenie w organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez i zawodów żeglarskich – regat,

–         organizowanie szkoleń na stopnie żeglarskie,

–         propagowanie etycznych zachowań wśród żeglarzy na lądzie i na wodzie,

–         utrzymywanie terenów klubowych oraz zarządzanych przez Klub obiektów klubowych i sprzętu w należytym stanie umożliwiającym wykorzystanie ich do celów statutowych,

–         reprezentowanie interesów środowiska żeglarskiego wobec władz, instytucji, związków, stowarzyszeń oraz osób fizycznych,

–         opiniowanie i doradztwo w sprawach żeglarskich i prawa wodnego,

–         ratownictwo wodne

1.3.      Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych,

d) uczestników.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba pełnoletnia, która wyrazi gotowość czynnego uprawiania sportu żeglarskiego, uiści wpisowe, podpisze deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
 2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

a) wybierania i być wybierani do władz Klubu,

b) składania wniosków władzom Klubu dotyczącym jego działalności.

 1. Członkowie zwyczajni Klubu są zobowiązani do:

a) aktywnego udziału w realizacji zadań Klubu,

b) stosowania się do postanowień statutu oraz wynikających z niego uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Klubu,

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje składkę członkowską lub inną formę poparcia materialnego i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
 2. Członkowie wspierający Klubu mają prawo składania wniosków władzom Klubu, dotyczących jego działalności.
 3. Członkowie wspierający mają obowiązek:

a) regularnego opłacania składek członkowskich w zadeklarowanej wysokości,

b) wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Klubu.

§ 10

 1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która położyła szczególne zasługi dla realizacji celu i zadań Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 3. Członek honorowy Klubu będący osobą prawną jest reprezentowany przez swego upoważnionego przedstawiciela.
 4. Członkowie Klubu honorowi będący osobami fizycznymi mają prawo:

a) wybierania i być wybierani do władz Klubu,

b) składania wniosków władzom Klubu dotyczących jego działalności.

§ 11

 1. Uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, która wyrazi gotowość czynnego uprawiania sportu, uzyska zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz właściwej władzy szkolnej, podpisze deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
 2. Uczestnicy Klubu mają prawo korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego Klubu.
 3. Uczestnicy Klubu są zobowiązani do:

a) aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych Klubu,

b) czynnego uprawiania sportu w sekcjach działających w Klubie,

c) stosowania się do postanowień statutu oraz wynikających z niego uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Klubu.

§ 12

 1. Członkostwo Klubu ustaje przez:

a) wystąpienie zgłoszone na piśmie,

b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu z powodu:

– działalności niezgodnej z celem i zadaniami Klubu,

–          nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez 6 miesięcy,

–          działania na szkodę klubu, podważanie autorytetu klubu, prowadzenia konkurencyjnej  działalność w sąsiedztwie klubu

c) wykluczenie z Klubu uchwałą Zarządu Klubu w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności,

d) śmierć członka lub likwidację osoby prawnej będącej członkiem.

2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia do Walnego Zgromadzenia Klubu, które rozstrzygnie sprawę ostatecznie.

1.4.      Wyróżnienia i kary

§ 13

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań członkowie Klubu mogą otrzymywać następujące wyróżnienia:

–         list pochwalny,

–         nagrodę.

§ 14

Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu mogą być nakładane na członków Klubu następujące kary:

–         upomnienie pisemne,

–         ostrzeżenie pisemne,

–         czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu,

–         skreślenie z listy członków Klubu.

§ 15

Decyzję w sprawie wyróżnienia członka Klubu lub nałożenia kary podejmuje Zarząd Klubu na wniosek:

–         Prezydium Zarządu Klubu,

–         Sądu Koleżeńskiego.

1.5.      Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze jest Zwoływane przez Zarząd Klubu raz do roku.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane przez Zarząd Klubu co cztery lata.
 4. Termin Walnego Zebrania,miejsce i porządek obrad ustala Zarząd Klubu nie później niż na 14 dni prze terminem Walnego Zebrania.

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu:

a) z inicjatywy Zarządu Klubu,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na żądanie połowy członków Klubu.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żądania i na zasadach określonych w § 19.

§ 19

 1. Do odbycia Walnego Zebrania Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków. W razie braku obowiązującej liczby członków Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym przez Zarząd Klubu i wtedy zachowana jest ważność Walnego Zebrania bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Uchwały władz Klubu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby głosów uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego (prezesa) lub działającego w jego imieniu zastępcy (wiceprezesa).

§ 20

 1. W razie ustania członkostwa lub ustąpienia osoby wchodzącej w skład władz Klubu władze te mogą dokooptować na jego miejsce nowego członka.
 2. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków władz ustalonej statutem.

§ 21

W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Klubu.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

b) udzielania absolutorium Zarządowi,

c) decydowanie w sprawach programowych i określanie kierunków,

d) wybór Zarządu,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

e) uchwalanie projektów zmian statutu,

f) powzięcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

g) podejmowanie uchwał w innych sprawach statutowej działalności wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

h) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

§ 23

Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.

§ 24

 1. W skład Zarządu wchodzi 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebrania.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium składające się z czterech członków, w tym prezesa (komandora), wiceprezesa (v-ce komandora),sekretarza i skarbnika.

§ 25

 1. Plenarne posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Prezydium Zarządu, zawiadamiając członków Zarządu o terminie i  proponowanym porządku obrad nie później niż  na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Plenarne posiedzenia Zarządu zwołuje się również na żądania:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) połowy liczby członków Zarządu, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

b) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów pracy Klubu,

c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu,

d) zwoływanie Walnego Zebrania,

e) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i sekcji sportowych,

f) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Klubu za okres ubiegłej kadencji,

g) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowej, powoływanie i odwoływanie władz sekcji sportowej,

h) decydowanie o sprawach wyróżnienia i nakładanie kar na członków Klubu,

i) decydowanie w sprawach majątkowych Klubu.

§ 27

Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes lub działający w jego zastępstwie wiceprezes co najmniej raz na miesiąc, zawiadamiając członków Prezydium i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.

§ 28

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

a) realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Klubu,

b) przygotowywanie rocznych projektów budżetu i planów pracy oraz sprawozdań na posiedzenia Zarządu i Walne Zebrania,

c) wydawanie instrukcji wewnętrznych,

d) opracowanie regulaminu pracy Prezydium,

e) przygotowanie wniosków do decyzji Zarządu w innych sprawach,

f) podejmowanie decyzji o zwoływaniu Nadzwyczajnych Walnych Zebrań,

g) reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być także członkami innych władz Klubu. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Klubu, jednakże z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz.U. z 2001r., nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) opracowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,

b) kontrola całokształtu działalności Klubu,

c) składanie sprawozdań z dokonanej kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi,

d) przedstawianie na Walnych Zebraniach wniosków w sprawie absolutorium,

e) przedstawianie wniosków o zawieszenie działalności Zarządu albo poszczególnych członków tych władz.

§ 31

 1. Sąd Koleżeński składa się z 2-3 członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz.
 4. Sąd Koleżeński odbywa swe posiedzenia na żądanie stron w celu rozpatrzenia spraw spornych powstałych między członkami, związanych z działalnością Klubu oraz przedstawia wnioski do decyzji Zarządu Klubu.
 5. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu.
 6.  Sekcje sportowe

§ 32

Sekcje sportowe powołuje i rozwiązuje Zarząd Klubu.

§ 33

Sekcje sportowe działają w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

1.7.      Majątek Klubu

§ 34

Majątek Klubu stanowią:

a) wpływy ze składek członkowskich, wpisowego oraz świadczeń członków wspierających,

b) ruchomości i nieruchomości,

c) świadczenia społeczeństwa, zapisy i darowizny,

d) dotacje,

e) dochody z imprez sportowych, wynajmu obiektów i sprzętu,

f) szkoleń.

§ 35

Majątek Klubu jest własnością członków Klubu i może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

§ 36

Nabywanie, obciążanie i zbywanie majątku ruchomego, przyjmowanie zapisów oraz wszelkich darów należy do Zarządu Klubu. Nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 37

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes lub v-ce Prezes, z jednym z członków Prezydium Zarządu, działający łącznie.

1.8.      Przepisy końcowe

§ 38

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do członków stowarzyszenia, członków organów, pracowników i osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”.
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków stowarzyszenia, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
 4. Zabronione jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 39

 1. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po wyborach.
 2. Władze Klubu, których kadencja się skończyła, działają do chwili ukonstytuowania się nowych władz, którym są obowiązane przekazać agendy, majątek, akta i wszelkie dokumenty w formie protokolarnej.

§ 40

 1. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków oraz zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie wyznacza komisję do przeprowadzenia likwidacji i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Klubu.